02 October, 2018
Große Freiheit

  Hamburg (Germany)

17 November, 2018
Rock das Schiff 2018

  Nienburg (Germany)

23 November, 2018
KNUST-Hamburg

  Hamburg (Germany)

19 July, 2019
Rock das Ding 2019

  Balge (Germany)